August 6, 2009

QUOTATION

Enam perkataan yang paling penting - Saya mengaku bahawa saya yang salah;
Lima perkataan yang paling penting - Anda melakukan kerja yang baik;
Empat perkataan yang paling penting - Apa pendapat anda pula;
Tiga perkataan yang paling penting - Bolehkah anda tolong;
Dua perkataan yang paling penting - Terima kasih;
Perkataan yang paling penting - Kita;
Perkataan yang paling tidak penting - Saya


The six most important words - I admit that I was wrong;
The five most important words - You did a great job;
The four most important words - What do you think?;
The three most important words - Could you please...;
The two most important words - Thank you;
The most important word - We;
The least important word - I

No comments: